Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlarAkaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin çıkarılan kanun kapsamında konuya dair usul ve esaslar da belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlandı.


Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu’nun fatura nizamına ilişkin maddesine çeşitli hükümler eklendi.

FATURA SÜRESİNİ BELİRLEMEDE BAKANLIK DEVREDE

Bu kapsamda Bakanlık, belirli kriterleri dikkate alarak 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmekle mükellef olacak.

BAZI İŞARETLERİ KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN ÜRÜNLERİ SAĞLAYANLARDAN TEMİNAT ALINACAK

Ayrıca Bakanlığa, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alma yetkisi verildi.

Öte yandan Bakanlık; bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” maddesindeki menkul mallar hariç teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemede de yetkilendirildi.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZINI TAHRİP EDENE CEZA

Ayrıca Bakanlıkça yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihazların mührünü kıran, yazılımını değiştiren, satışların kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, cihazın elektronik ortamda iletilmesi gereken verilerin iletilmesini önleyen veya gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

FATURA DÜZENLEME SÜRELERİ

Tebliğle fatura düzenlenme sürelerinin ayrıntıları da belirlendi.

Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların kendi aralarında yaptıkları ve tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde yapılan akaryakıt ve LPG tesliminde fatura, teslim anında düzenlenecek.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar #1

YENİ İŞE BAŞLAYANLARA TEMİNAT UYGULAMASI

Ayrıca, dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar da teminat uygulaması kapsamına alındı.

Teminat uygulaması kapsamında olup yeni işe başlayan mükelleflerden sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın dağıtıcı lisansına sahip olanların 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar teminat vermesi gerekecek. Dağıtıcı lisansı dışında lisanslara sahip olanlar için ise bu tutar 1 milyon lira olacak.

Faaliyetlerine devam eden mükelleflerin, sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın 2021 yılı için 100 milyon liradan fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ilişkin verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının yüzde 1’i oranında teminat vermesi gerekecek.

Dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı olan ve faaliyette bulunan mükellefler, vermeleri gereken ilk teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak 31 Mayıs 2022’ye kadar verecek.

TEMİNAT TALEP ÜZERİNE İADE EDİLEBİLECEK

Tebliğle teminat verme zamanı ve yeri, alınacak teminat, alınan teminatın iadesine ilişkin detaylar da belirlendi.

Alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar #2

TEMİNATI VERMEYENLERE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLECEK

Teminat vermekle yükümlü olanlardan süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bahse konu cezanın uygulamasında, yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için brüt satışları net olarak belli olmayan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilecek.

Tebliğin fatura düzenlemesine ilişkin maddesi 1 Ocak 2022’de, diğer maddeler ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bir cevap yazın